DE BESTE ZWEMMERTJES MET DE BESTE INSTRUCTEURS IN HET SCHOONSTE WATER

  • flag nl
  • flag en

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Algemeen

Algemene Voorwaarden van de eenmanszaak Zwemles 2.0, gevestigd te Mijdrecht gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ’s-Gravenhage.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Zwemles 2.0 en u als ouder/verzorger van het kind dat is ingeschreven. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de directie van Zwemles 2.0 schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 2. Lidmaatschap en betaling

2.1 Uw online aanmelding via https://wetterwille.zwemscore.nl, zal worden verwerkt.

2.2 Bij de start van de lessen ontvangt u een factuur.

2.3 Zwemles 2.0 verzorgt de lessen het hele jaar door met uitzondering van landelijk vastgestelde feestdagen en de kerst-/zomervakantie. 

2.4 Betaling verloopt via factuur. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van de door Zwemles 2.0 verzonden factuur.

2.5 Bij het niet tijdig hebben ontvangen van het lesgeld ontvangt u als ouder/verzorger een herinneringsfactuur. Hiervoor zullen administratiekosten in rekening worden gebracht. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 7 dagen na datum van de door Zwemles 2.0 verzonden factuur. Indien betaling niet binnen deze termijn is voldaan zal Zwemles 2.0 het kind de toegang tot de volgende les weigeren.

2.6 Bij betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan niet worden deelgenomen aan de zwemlessen en het proef-/diplomazwemmen.

2.7 De directie behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling van het lesgeld derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijke kosten komen ten laste van u als ouders/verzorgers van het kind wat deelneemt aan de zwemlessen.

 

Artikel 3. Opzegging

Opzegging kan geschieden per mail of aangetekend schrijven. Reeds betaalde lesgelden worden nooit gerestitueerd.

 

Artikel 4. Uitsluiting

4.1. Uitsluiting van deelname aan de lessen kan plaatsvinden indien aan één van de volgende regels niet wordt voldaan: indien er structureel te laat aan het bad klaar wordt gestaan voor de les; indien het gedrag van ouders/verzorgers of het kind het lesgeven aan de overige kinderen /deelnemers belemmerd; indien de aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd.

4.2 Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan tevens plaatsvinden indien (herhaaldelijk) blijkt dat betalingen niet op afgesproken datum wordt ontvangen door ouders/verzorgers.

 

 

Artikel 5. Veiligheid

5.1 Zwemles 2.0 spant zich in om alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voor te bereiden en te geven.

5.2 Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’ss dienen bij inschrijving te worden vermeld. Alleen dan kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. Zwemles 2.0 is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.
5.3 In het belang van de veiligheid dienen de huisregels op de betreffende locatie te worden opgevolgd. 

5.4 De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider en het kind dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te allen tijde op te volgen. Zij dienen zich tevens te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden.

5.5 Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van de huisregels, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemles van het kind zonder dat u aanspraak kunt maken op restitutie van het reeds betaalde lesgeld.

5.6. Bezoekers met een geestelijke- en/of lichamelijke handicap of functiebeperking, welke gevolgen ten aanzien van de veiligheid met zich mee kunnen brengen, dienen dit bij de lesgever te melden.

5.7 Zwemles 2.0 werkt op alle locaties middels de zwemlesmethode met Easy Swim  pakjes. Deze ontvangt u na 5 lessen, indien uw kind doorgaat voor het A-totaalpakket. In het kader van veiligheid en verantwoordelijkheid is het niet toegestaan om te zwemmen met een pakje elders verkregen, zowel nieuw dan wel tweedehands. 

 

Artikel 6 Verzuim
6.1 Bij incidenteel verzuim zoals bij griep, korte vakanties en verjaardagen e.d. ontvangt u geen lesgeld retour.

Men kan het kind afmelden via of per telefoon 06-14314342.

6.2. Bij langdurig verzuim is het mogelijk om in overleg met Zwemles 2.0 de lessen tijdelijk te stoppen. Er vind geen restitutie van lesgelden plaats bij langdurig verzuim.

 

Artikel 7 Afzwemmen
7.1 Het afzwemmen vindt plaats in een daarvoor geschikt zwembad wat voldoet aan gestelde eisen, dit zwembad kan afwijken van de locatie waar de lessen worden verzorgd. Zwemles 2.0 huurt hiervoor zwembad De Tweesprong in Roelofarendsveen af.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien Zwemles 2.0 aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag en de gevallen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Zwemles 2.0 uitkeert.

8.2 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Zwemles 2.0 niet tot uitkering overgaat, dan is Zwemles 2.0 jegens kind en ouders/verzorgers nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag door ouders/verzorgers van het kind betaalde lespakket.

8.3 Zwemles 2.0 kan in ieder geval nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het kind en/of ouders/verzorgers door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken lijdt of voor schade die het gevolg is van het staken van een sportactiviteit of evenement of die het gevolg is van het verbieden van een bepaalde sportactiviteit of evenement door Zwemles 2.0.

8.4 Ouders/verzorgers zijn jegens Zwemles 2.0 aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik van de accommodatie door het kinds toedoen wordt veroorzaakt.

8.6   Zwemles 2.0 is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ouders/verzorgers/begeleiders/meekomende andere kinderen lijden in de leslocatie voor/tijdens en na de zwemlessen van het kind en is nimmer aansprakelijk voor schade die voorgenoemden ondervinden tijdens de reis van en naar de zwemlocatie.
8.7 Het kan voorkomen dat door onderhoud, technische storingen of andere activiteiten in het bad geen zwemlessen mogelijk zijn. Indien er door overmacht geen lessen kunnen worden gegeven op (één van) de leslocatie(s), kan Zwemles 2.0 daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 9. Restitutie gelden

9.1 Bij het afzwemmen voor A vindt geen restitutie plaats van lesgeld.

9.2 Bij uitsluiting van deelname aan de lessen hebben kind/ouders/verzorgers geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld.

9.3 Bij het door overmacht geen doorgang vinden van lessen als gevolg van het onbruikbaar zijn van (één van) de leslocatie(s), vind er geen restitutie van het lesgeld plaats.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1 Als overmacht gelden alle omstandigheden die Zwemles 2.0 redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen. 

10.2 In geval van overmacht is Zwemles 2.0 gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van de verplichtingen voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden. 

Zwemles 2.0 zal zich redelijkerwijs inspannen tot het aanbieden van alternatieven mochten zich overmachtssituaties voordoen.

 

 

Artikel 11 Opmerkingen en klachten


11.1. Zwemles 2.0 heeft graag een open relatie met u. Vragen, suggesties, opmerkingen, klachten en/of problemen kunt u melden aan de directie van Zwemles 2.0 via telefoon 06-14314342 of mail info@zwemles2punt0.nl . 

 

Artikel 12 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)


12.1 Zwemles 2.0 voldoet wat betreft de omgang met privacygevoelige gegevens aan de wet Algemene verordening gegevensbescherming en zal deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de zwemlessen van het kind. Zwemles 2.0 levert geen privacygevoelige informatie aan derden.

12.2 Tijdens de zwemlessen of bijzondere evenementen zoals het diplomazwemmen kan het voorkomen dat er foto’s, video’s of televisieopnames gemaakt worden van kind(eren). Deze foto’s worden gebruikt voor publicatie op onze website, facebookpagina of het illustreren van onze publicaties. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit schriftelijk of via mail aangeven.

 

Artikel 13 Overige bepalingen


13.1. De directie van Zwemles 2.0 behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Ook hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

13.2. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden van Zwemles 2.0, zijn wij gemachtigd om per direct de zwemles te beëindigen.


Artikel 14 Slotbepaling


14.1. Middels uw digitale aanmelding verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en aanvaard.

(C) 2024 Zwemles 2.0 | Ontwerp & Ontwikkeling Accent Interactive